طلا فایل

فروشگاه فایل ، پاورپوینت و...

طلا فایل

فروشگاه فایل ، پاورپوینت و...

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
  • ۰
  • ۰
معادن نمک گرمسار گنبدهای نمک
دسته بندی معدن
بازدید ها 0
فرمت فایل docx
حجم فایل 227 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 213
معادن نمک گرمسار - گنبدهای نمک

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
کاربر

معادن نمک گرمسار - گنبدهای نمک

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول:کلیات

1-1)هدف....................................... 15

1-2)پیشینه و تحقیق............................ 15

1-3)روش کار و تحقیق........................... 15

فصل دوم : اختصاصات عمومی نمکها در ایران ..... 17

الف : کلیاتی درمورد نمکها ................... 18

1-2 تاریخچه نمک ............................. 18

2-2 نمک وموارد استفاده آن .................. 20

3-2 پراکندگی و مقدار تولید نمک درجهان ..... 20

ب: ژئو شیمی و کانی شناسی .................... 27

4-2 ژئوشیمی ................................. 27

5-2 کانی شناسی نمکی (‌هالیت )‌................ 28

6-2 کانی های همراه هالیت ................... 31

7-2 فرایندهای بعد از رسوبگذاری ............. 34

پ: شرایط ومحیط تشکیل هالیت ................ 37

8-2 شرایط تشکیل هالیت ....................... 37

9-2 محیط تشکیل نمک (‌هالیت )‌................. 39

10-2 ذخایر تبخیری قدیمی و محیط تشکیل آن .... 41

11-2 موقعیت های مناسب برای رسوب تبخیری ها .. 44

12-2 سبخا ................................... 46

13-2 محیط های دریایی......................... 47

14-2 نمک های غول آسا چگونه بوجود آمدهاند ؟.. 48

ث:انواع ژنتیکی کارنسارها نمک ................ 53

15-2 اقیانوس ها ودریاها ..................... 53

16-2 دریاچه ها .............................. 54

17- 2 آبهای زیر زمینی (‌شورابه ها )‌.......... 56

18-2 حوضه های دریاچه ای نوع پلایا ........... 57

19-2 نهشته های نمک لایه ای .................. 57

20-2 گنبدهای نمکی .......................... 59

21-2 کانی های همراه گنبدهای نمکی .......... 61

22-2 پدیده دگرگونی در گنبدهای نمکی ......... 62

23-2 چگونگی حرکت در گنبدهای نمکی .......... 63

ج)‌برخی از مدلهای پیدایش ذخایر تبخیری........ 69

24-2 مدل یا تئوری حوضه های دارای سد (Ochsenius , 1877)) 69

25-2 مدل دریاچه ای والتر ( 1903)............. 70

26-2 مدل تبخیرهای آب های عمیق (Schmalz , 1969)...... 70

27-2 تئوری یا مدل حوضه خشک شده (Hus, 1972)...... 75

28-2 مدل حوضه خشک شده در درون مدل استاتیک .. 75

29-2 مدل ولکانوژنیک نهشته های تبخیری ........ 77

آثار ومعادن نمک ایران در دورانهای مختلف زمین شناسی 82

30-2 نمک های پرکامبرین پسین در زون زاگرس..... 82

31-2 گنبدهای نمکی استان هرمزگان.............. 86

1-31-2 گنبد نمکی قشم......................... 86

2-31-2 گنبد نمکی سیاهو....................... 88

3-31-2 گنبد نمکی گچین........................ 89

32-2 نمک های ژوراسیک فوقانی.................. 90

33-2 آثار و گنبدهای نمکی استان کرمان......... 91

1-33-2 گنبد نمکی علی آباد.................... 91

2-33-2 گنبد نمکی اسماعیل آباد................ 91

3-33-2 نمک آبی راین.......................... 92

4-33-2 نمک آبی کویر لوت شهداد................ 92

5-33-2 نمک آبی نوق........................... 93

34-2 نمک های ائوسن در زون ایران مرکزی........ 93

1-34-2 زمین شناسی حوضه کلوت (شمال خاوری اردکان) 95

2-34-2 برخی از معادن و آثار نمکی اردکان یزد.. 97

3-34-2 گنبدهای نمکی حوضه یزد................. 97

الف-معدن متروکه نمک حاجی آباد................ 98

ب-معدن متروکه نمک رستاق یزد.................. 98

ج-کانال نمک عقدا............................. 99

35-2 نمک های ائو-الیگوسن..................... 99

36-2 نمک های ترسیر در زون ایران مرکزی....... 101

37-2 آثار و ذخایر نمکی ترسیر استان سمنان.... 103

1-37-2 خلاصه ای از زمین شناسی استان سمنان.... 104

2-37-2 اندیس ها و معادن نمک در منطقه گرمسار-ایوانکی 105

الف-معدن کوه نمک.......................... 105

ب-معدن تخت رستم........................... 105

ج-معدن سردره.............................. 106

د-معدن سیالک.............................. 106

ه-برونزدهای نمکی باختر و جنوب باختری گرمسار 107

و-برونزدهای نمکی باختر کوه کلرز (شمال باختری گرمسار) 107

ز-معدن راه راهک........................... 108

ح-معدن کرند............................... 108

ط-معدن ناروبنه............................ 109

ی- معدن بنه کوه........................... 109

ک-معدن رودخانه شور........................ 109

3-37-2 اندیس ها و معادن نمک در محدوده ده نمک گرمسار 110

الف-معدن گزوشک............................ 110

ب-معدن چاه غلغل........................... 111

ج-معدن شهر آباد........................... 111

د-معدن حسین آباد ده نمک................... 112

ه-برونزدهای نمکی لاسگرد دشت................ 112

و-نمک های محدوده سرخه..................... 113

ز-معدن لاهورد.............................. 113

ح-برونزدهای نمکی نمکان.................... 113

6-37-2 اندیس ها و معادن نمک محدوده میامی.... 119

38-2 آثار و ذخایر نمک ترسیر استان خراسان.... 120

1-38-2 زمین شناسی استان خراسان.............. 120

2-38-2 معادن و آثار نمکی استان خراسان....... 122

1-معدن نمکی آبقوی......................... 122

2-معدن نمک عمارلو......................... 123

3-معدن نمک حصار یزدان..................... 124

4-معدن نمک سلطان آباد..................... 124

5-معدن نمک غار............................ 124

6-معدن نمک اسلام قلعه...................... 125

7-کالشور سبزوار........................... 125

8-معدن نمک آبی گدار خماری................. 125

9-نمک زار سبزوار.......................... 125

10-نمک آبی جاجرم.......................... 126

39-2 ذخایر یا آثار نمکی میوسن............... 127

1-40-2 خلاصه ای از زمین شناسی زاگرس طی نئوژن....

الف-آثار نمکی استان لرستان.................. 128

1-نمک چل قادی (سفید دشت).................. 128

2-مظهر معدن نمکی چالکل.................... 128

3-نمک چم چیر (امیر آباد).................. 130

4-مظهر معدنی نمک بابا بهرام............... 130

41-2 آثار و معادن نمک زون ایران مرکزی در میوسن 131

1-41-2 خلاصه ای از زمین شناسی ایران مرکزی در میوسن 131

الف-گنبدها یا معادن نمک محدوده قم........... 132

زمین شناسی نواحی قم در نئوژن و کواترنر...... 132

1- گنبد نمکی قم یا کوه نمک................. 134

2- گنبد نمکی یزدان......................... 135

3- گنبد نمکی آخ............................ 136

4- گنبد نمکی شیخ حاجی...................... 136

3-41-2 خلاصه ای از زمین شناسی استان تهران در ترسیر و کواترنر 137

42-2 آثار و معادن نمک زون البرز در میوسن.... 140

1-42-2 خلاصه ای از زمین شناسی زون البرز در میوسن 140

2-42-2 گنبد ها یا آثار نمک در استان آذربایجان 140

خلاصه ای از زمین شناسی آذربایجان............. 140

1-گنبد نمک مزرعه.......................... 141

2-گنبد نمکی ایوند......................... 142

3-گنبد نمکی سار........................... 142

4-گنبد نمکی ترب........................... 142

5-گنبد نمکی منور.......................... 143

6-گنبد نمکی شوره دره...................... 143

7-گنبد نمک قره آغاج تبریز................. 143

8-گنبد نمک تازه کند....................... 144

9-گنبد نمک نهند........................... 144

10-گنبد نمکی داش اسپیران.................. 144

11-گنبد نمکی خواجه........................ 145

12-گنبد نمکی چوپانلو (دوزلاخ).............. 145

13-گنبد نمکی قزلجه........................ 145

14-معدن نمک هریس.......................... 146

15-معدن نمک قاپولوق....................... 146

16-گنبدهای نمکی اواوغلی................... 146

17-گنبد نمکی خاک مردان.................... 146

18-گنبد نمکی قلیچ تپه..................... 146

19-گنبد نمکی زنجیره....................... 148

20-گنبد نمک امیر بیک...................... 148

21-گنبد نمکی شعبانلو...................... 148

22-گنبد نمکی کشک سرای..................... 149

23-معدن نمک مامان......................... 149

3-42-2 معادن و آثار نمک استان زنجان......... 150

1-معدن نمک خرم آباد(جبا).................. 151

2-معدن نمک زهستر آباد..................... 152

3-مظهر نمک گنبد........................... 152

4-مظهر نمک گچی قشلاق....................... 152

5-نمک آبی و نمک سنگی ردوبار الموت (گرما رود سفلی) 153

6-مظهر نمک طالقان......................... 153

43-2 نمک های پلیوسن........................ 153

44-2 نهشته های نمکی کویر (هولوسن تا کنون).. 154

1-44-2 پلایاهای خور......................... 155

2-44-2 مرداب یا باتلاق گاو خونی............. 157

3-44-2 چگونگی تشکیل نمک در مرداب گاو خونی.. 158

45-2 نمک های عهد حاضر...................... 160

1-45-2 دریاچه های شور ایران................ 160

الف-دریاچه ارومیه......................... 160

ب- دریاچه نمک............................. 162

ج-دریاچه حوض سلطان........................ 163

د-دریاچه بختگان........................... 164

ه- دریاچه مهارلو.......................... 165

9- دریاچه شورابیل اردبیل ................... 166

فصل سوم : گنبدهای نمکی گرمسار .............. 167

1-3- موقعیت جغرافیایی ...................... 168

2-3- مطالعه کارهای انجام شده قبلی .......... 169

- زمین شناسی ............................... 171

2-3 – زمین شناسی عمومی ..................... 172

4-3- زمین شناسی شمال غرب گرمسار ............ 172

4-3-1- نمک S ............................... 173

4-3-2- نمک و مارن زرشکی MP-S................ 174

4-3-3- مارن زرشکی ........................ 174

4-3-4- مارن الوان .......................... 175

4-3-5- ولکانیک ............................. 176

4-3-6- شیل سبز sh........................... 177

4-3-7- گچ وشیل shG....................... 178

4-3-8- ژیپس توده‌ای ....................... 178

4-3-9- آهک قم O-M........................... 179

4-3-10- سازند قرمز فوقانی .................. 180

4-3-11-سازند هزار دره ...................... 181

4-3-12- سازند کهریزک ....................... 182

4-3-13- گچ کواترنر.......................... 183

4-3-14- پادگانه های آبرفتی ................. 183

4-3-15- رسوبات عهد حاضر و مخروط افکنه ...... 184

4-3-16- کفه های رسی و نمکی ................. 185

4-3-17- آبراهه و کانال های رودخانه ای ...... 185

5-3-1- زمین شناسی ساختمانی ................. 186

5-3-2- گسل‌ها ............................... 187

-معادن فعال نمک گرمسار ..................... 189

3-1-معدن کوهدشت کهن ........................ 190

3-2-معدن نمک قائم .......................... 192

3-3- معدن نمک غرب قائم ..................... 193

3-4-معدن نمک مروارید ....................... 193

3-5- معدن نمک سالار ......................... 194

3-6- معدن نمک راهراهک ...................... 195

3-7- معدن تخت رستم ......................... 195

3-8-معدن نمک سیالک ......................... 196

3-9- معدن نمک میلاد ......................... 199

3-10- معدن نمک صادقی ....................... 201

3-11- معدن نمک سرو.......................... 202

فصل چهارم : شرح کوتاهی بر فرآوری سنگ نمک ... 206

4-1- کارخانه نمک کوبی زهره.................. 206

4-2- کارخانه نمک تصفیه خوراکی زهره ......... 208

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات ........... 211

منابع ...................................... 213


نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

متاسفانه به علت عملیات بروزرسانی، موقتا امکان ارسال نظر و نظرسنجی مطالب غیر فعال می باشد.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی