طلا فایل

فروشگاه فایل ، پاورپوینت و...

طلا فایل

فروشگاه فایل ، پاورپوینت و...

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
  • ۰
  • ۰
معادن نمک گرمسار گنبدهای نمک
دسته بندی معدن
بازدید ها 0
فرمت فایل docx
حجم فایل 227 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 213
معادن نمک گرمسار - گنبدهای نمک

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
کاربر

معادن نمک گرمسار - گنبدهای نمک

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول:کلیات

1-1)هدف....................................... 15

1-2)پیشینه و تحقیق............................ 15

1-3)روش کار و تحقیق........................... 15

فصل دوم : اختصاصات عمومی نمکها در ایران ..... 17

الف : کلیاتی درمورد نمکها ................... 18

1-2 تاریخچه نمک ............................. 18

2-2 نمک وموارد استفاده آن .................. 20

3-2 پراکندگی و مقدار تولید نمک درجهان ..... 20

ب: ژئو شیمی و کانی شناسی .................... 27

4-2 ژئوشیمی ................................. 27

5-2 کانی شناسی نمکی (‌هالیت )‌................ 28

6-2 کانی های همراه هالیت ................... 31

7-2 فرایندهای بعد از رسوبگذاری ............. 34

پ: شرایط ومحیط تشکیل هالیت ................ 37

8-2 شرایط تشکیل هالیت ....................... 37

9-2 محیط تشکیل نمک (‌هالیت )‌................. 39

10-2 ذخایر تبخیری قدیمی و محیط تشکیل آن .... 41

11-2 موقعیت های مناسب برای رسوب تبخیری ها .. 44

12-2 سبخا ................................... 46

13-2 محیط های دریایی......................... 47

14-2 نمک های غول آسا چگونه بوجود آمدهاند ؟.. 48

ث:انواع ژنتیکی کارنسارها نمک ................ 53

15-2 اقیانوس ها ودریاها ..................... 53

16-2 دریاچه ها .............................. 54

17- 2 آبهای زیر زمینی (‌شورابه ها )‌.......... 56

18-2 حوضه های دریاچه ای نوع پلایا ........... 57

19-2 نهشته های نمک لایه ای .................. 57

20-2 گنبدهای نمکی .......................... 59

21-2 کانی های همراه گنبدهای نمکی .......... 61

22-2 پدیده دگرگونی در گنبدهای نمکی ......... 62

23-2 چگونگی حرکت در گنبدهای نمکی .......... 63

ج)‌برخی از مدلهای پیدایش ذخایر تبخیری........ 69

24-2 مدل یا تئوری حوضه های دارای سد (Ochsenius , 1877)) 69

25-2 مدل دریاچه ای والتر ( 1903)............. 70

26-2 مدل تبخیرهای آب های عمیق (Schmalz , 1969)...... 70

27-2 تئوری یا مدل حوضه خشک شده (Hus, 1972)...... 75

28-2 مدل حوضه خشک شده در درون مدل استاتیک .. 75

29-2 مدل ولکانوژنیک نهشته های تبخیری ........ 77

آثار ومعادن نمک ایران در دورانهای مختلف زمین شناسی 82

30-2 نمک های پرکامبرین پسین در زون زاگرس..... 82

31-2 گنبدهای نمکی استان هرمزگان.............. 86

1-31-2 گنبد نمکی قشم......................... 86

2-31-2 گنبد نمکی سیاهو....................... 88

3-31-2 گنبد نمکی گچین........................ 89

32-2 نمک های ژوراسیک فوقانی.................. 90

33-2 آثار و گنبدهای نمکی استان کرمان......... 91

1-33-2 گنبد نمکی علی آباد.................... 91

2-33-2 گنبد نمکی اسماعیل آباد................ 91

3-33-2 نمک آبی راین.......................... 92

4-33-2 نمک آبی کویر لوت شهداد................ 92

5-33-2 نمک آبی نوق........................... 93

34-2 نمک های ائوسن در زون ایران مرکزی........ 93

1-34-2 زمین شناسی حوضه کلوت (شمال خاوری اردکان) 95

2-34-2 برخی از معادن و آثار نمکی اردکان یزد.. 97

3-34-2 گنبدهای نمکی حوضه یزد................. 97

الف-معدن متروکه نمک حاجی آباد................ 98

ب-معدن متروکه نمک رستاق یزد.................. 98

ج-کانال نمک عقدا............................. 99

35-2 نمک های ائو-الیگوسن..................... 99

36-2 نمک های ترسیر در زون ایران مرکزی....... 101

37-2 آثار و ذخایر نمکی ترسیر استان سمنان.... 103

1-37-2 خلاصه ای از زمین شناسی استان سمنان.... 104

2-37-2 اندیس ها و معادن نمک در منطقه گرمسار-ایوانکی 105

الف-معدن کوه نمک.......................... 105

ب-معدن تخت رستم........................... 105

ج-معدن سردره.............................. 106

د-معدن سیالک.............................. 106

ه-برونزدهای نمکی باختر و جنوب باختری گرمسار 107

و-برونزدهای نمکی باختر کوه کلرز (شمال باختری گرمسار) 107

ز-معدن راه راهک........................... 108

ح-معدن کرند............................... 108

ط-معدن ناروبنه............................ 109

ی- معدن بنه کوه........................... 109

ک-معدن رودخانه شور........................ 109

3-37-2 اندیس ها و معادن نمک در محدوده ده نمک گرمسار 110

الف-معدن گزوشک............................ 110

ب-معدن چاه غلغل........................... 111

ج-معدن شهر آباد........................... 111

د-معدن حسین آباد ده نمک................... 112

ه-برونزدهای نمکی لاسگرد دشت................ 112

و-نمک های محدوده سرخه..................... 113

ز-معدن لاهورد.............................. 113

ح-برونزدهای نمکی نمکان.................... 113

6-37-2 اندیس ها و معادن نمک محدوده میامی.... 119

38-2 آثار و ذخایر نمک ترسیر استان خراسان.... 120

1-38-2 زمین شناسی استان خراسان.............. 120

2-38-2 معادن و آثار نمکی استان خراسان....... 122

1-معدن نمکی آبقوی......................... 122

2-معدن نمک عمارلو......................... 123

3-معدن نمک حصار یزدان..................... 124

4-معدن نمک سلطان آباد..................... 124

5-معدن نمک غار............................ 124

6-معدن نمک اسلام قلعه...................... 125

7-کالشور سبزوار........................... 125

8-معدن نمک آبی گدار خماری................. 125

9-نمک زار سبزوار.......................... 125

10-نمک آبی جاجرم.......................... 126

39-2 ذخایر یا آثار نمکی میوسن............... 127

1-40-2 خلاصه ای از زمین شناسی زاگرس طی نئوژن....

الف-آثار نمکی استان لرستان.................. 128

1-نمک چل قادی (سفید دشت).................. 128

2-مظهر معدن نمکی چالکل.................... 128

3-نمک چم چیر (امیر آباد).................. 130

4-مظهر معدنی نمک بابا بهرام............... 130

41-2 آثار و معادن نمک زون ایران مرکزی در میوسن 131

1-41-2 خلاصه ای از زمین شناسی ایران مرکزی در میوسن 131

الف-گنبدها یا معادن نمک محدوده قم........... 132

زمین شناسی نواحی قم در نئوژن و کواترنر...... 132

1- گنبد نمکی قم یا کوه نمک................. 134

2- گنبد نمکی یزدان......................... 135

3- گنبد نمکی آخ............................ 136

4- گنبد نمکی شیخ حاجی...................... 136

3-41-2 خلاصه ای از زمین شناسی استان تهران در ترسیر و کواترنر 137

42-2 آثار و معادن نمک زون البرز در میوسن.... 140

1-42-2 خلاصه ای از زمین شناسی زون البرز در میوسن 140

2-42-2 گنبد ها یا آثار نمک در استان آذربایجان 140

خلاصه ای از زمین شناسی آذربایجان............. 140

1-گنبد نمک مزرعه.......................... 141

2-گنبد نمکی ایوند......................... 142

3-گنبد نمکی سار........................... 142

4-گنبد نمکی ترب........................... 142

5-گنبد نمکی منور.......................... 143

6-گنبد نمکی شوره دره...................... 143

7-گنبد نمک قره آغاج تبریز................. 143

8-گنبد نمک تازه کند....................... 144

9-گنبد نمک نهند........................... 144

10-گنبد نمکی داش اسپیران.................. 144

11-گنبد نمکی خواجه........................ 145

12-گنبد نمکی چوپانلو (دوزلاخ).............. 145

13-گنبد نمکی قزلجه........................ 145

14-معدن نمک هریس.......................... 146

15-معدن نمک قاپولوق....................... 146

16-گنبدهای نمکی اواوغلی................... 146

17-گنبد نمکی خاک مردان.................... 146

18-گنبد نمکی قلیچ تپه..................... 146

19-گنبد نمکی زنجیره....................... 148

20-گنبد نمک امیر بیک...................... 148

21-گنبد نمکی شعبانلو...................... 148

22-گنبد نمکی کشک سرای..................... 149

23-معدن نمک مامان......................... 149

3-42-2 معادن و آثار نمک استان زنجان......... 150

1-معدن نمک خرم آباد(جبا).................. 151

2-معدن نمک زهستر آباد..................... 152

3-مظهر نمک گنبد........................... 152

4-مظهر نمک گچی قشلاق....................... 152

5-نمک آبی و نمک سنگی ردوبار الموت (گرما رود سفلی) 153

6-مظهر نمک طالقان......................... 153

43-2 نمک های پلیوسن........................ 153

44-2 نهشته های نمکی کویر (هولوسن تا کنون).. 154

1-44-2 پلایاهای خور......................... 155

2-44-2 مرداب یا باتلاق گاو خونی............. 157

3-44-2 چگونگی تشکیل نمک در مرداب گاو خونی.. 158

45-2 نمک های عهد حاضر...................... 160

1-45-2 دریاچه های شور ایران................ 160

الف-دریاچه ارومیه......................... 160

ب- دریاچه نمک............................. 162

ج-دریاچه حوض سلطان........................ 163

د-دریاچه بختگان........................... 164

ه- دریاچه مهارلو.......................... 165

9- دریاچه شورابیل اردبیل ................... 166

فصل سوم : گنبدهای نمکی گرمسار .............. 167

1-3- موقعیت جغرافیایی ...................... 168

2-3- مطالعه کارهای انجام شده قبلی .......... 169

- زمین شناسی ............................... 171

2-3 – زمین شناسی عمومی ..................... 172

4-3- زمین شناسی شمال غرب گرمسار ............ 172

4-3-1- نمک S ............................... 173

4-3-2- نمک و مارن زرشکی MP-S................ 174

4-3-3- مارن زرشکی ........................ 174

4-3-4- مارن الوان .......................... 175

4-3-5- ولکانیک ............................. 176

4-3-6- شیل سبز sh........................... 177

4-3-7- گچ وشیل shG....................... 178

4-3-8- ژیپس توده‌ای ....................... 178

4-3-9- آهک قم O-M........................... 179

4-3-10- سازند قرمز فوقانی .................. 180

4-3-11-سازند هزار دره ...................... 181

4-3-12- سازند کهریزک ....................... 182

4-3-13- گچ کواترنر.......................... 183

4-3-14- پادگانه های آبرفتی ................. 183

4-3-15- رسوبات عهد حاضر و مخروط افکنه ...... 184

4-3-16- کفه های رسی و نمکی ................. 185

4-3-17- آبراهه و کانال های رودخانه ای ...... 185

5-3-1- زمین شناسی ساختمانی ................. 186

5-3-2- گسل‌ها ............................... 187

-معادن فعال نمک گرمسار ..................... 189

3-1-معدن کوهدشت کهن ........................ 190

3-2-معدن نمک قائم .......................... 192

3-3- معدن نمک غرب قائم ..................... 193

3-4-معدن نمک مروارید ....................... 193

3-5- معدن نمک سالار ......................... 194

3-6- معدن نمک راهراهک ...................... 195

3-7- معدن تخت رستم ......................... 195

3-8-معدن نمک سیالک ......................... 196

3-9- معدن نمک میلاد ......................... 199

3-10- معدن نمک صادقی ....................... 201

3-11- معدن نمک سرو.......................... 202

فصل چهارم : شرح کوتاهی بر فرآوری سنگ نمک ... 206

4-1- کارخانه نمک کوبی زهره.................. 206

4-2- کارخانه نمک تصفیه خوراکی زهره ......... 208

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات ........... 211

منابع ...................................... 213


نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی