طلا فایل

فروشگاه فایل ، پاورپوینت و...

طلا فایل

فروشگاه فایل ، پاورپوینت و...

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
  • ۰
  • ۰
تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران
دسته بندی فنی و مهندسی
بازدید ها 0
فرمت فایل docx
حجم فایل 2099 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 101
تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
کاربر

تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران

چکیده

دسترسی چندگانه تقسیم کد از تکنولوژی طیف گسترده به وجود می آید . سیستم های طیف گسترده در حین عمل کردن حداقل تداخل خارجی ، چگالی طیفی کم و فراهم کرده توانایی دسترسی چندگانه از تداخل عمدی سیگنالها جلوگیری می کند که عملیات سیستمی با تداخل دسترسی چندگانه و نویز آنالیز می شود . احتمال خطای بیت در مقابل تعداد متنوعی از کاربران و سیگنال به نویز متفاوت محاسبه می شود . در سیستم دسترسی چندگانه تقسیم کد برای گسترده کردن به دنباله تصادفی با معیارهای کیفیت اصلی برای تصادفی کردن نیاز داریم . سیگنال گسترده شده بوسیله ضرب کد با شکل موج چیپ تولید می­شود و کد گسترده بوجود می­آید .

بوسیله نسبت دادن دنباله کد متفاوت به هر کاربر ، اجازه می­دهیم که همه کاربران برای تقسیم کانال فرکانس یکسان به طور همزمان عمل کنند . اگرچه یک تقریب عمود اعمال شده بر دنباله کد برای عملکرد قابل قبولی به کار می­رود . بنابراین ، سیگنال کاربران دیگر به عنوان نویز تصادفی بعضی سیگنال کاربران دیگر ظاهر می­شود که این تداخل دستیابی چندگانه نامیده می­شود . تداخل دستیابی چندگانه تنزل در سرعت خطای بیت و عملکرد سیستم را باعث می­شود .

تداخل دستیابی چندگانه فاکتوری است که ظرفیت و عملکرد سیستم های دسترسی چندگانه تقسیم کد را محدود می­کند . تداخل دستیابی چندگانه به تداخل بین کاربران دنباله مستقیم مربوط می­شود . تداخل نتیجه آفستهای زمان تصادفی بین سیگنالهاست که همزمان با افزایش تعداد تداخل طراحی شده . بنابراین ، آنالیز عملکرد سیستم دسترسی چندگانه تقسیم کد باید برحسب مقدار تداخل دستیابی چندگانه اثراتش در پارامترهایی که عملکرد را اندازه گیری می­کند وارد می­شود .

در بیشر جاها روش عادی تقریب گوسی و واریانس مورد استفاده قرار می­گیرد . ما عملکرد سرعت خطای بیت سیستم دسترسی چندگانه تقسی کد را مورد بررسی قرار می­دهیم . تقریب گوسی استاندارد استفاده شده برای ارزیابی عملکرد احتمال خطای بیت در سیستم دسترسی چندگانه تقسیم کد است . این تقریب به دلیل ساده بودن در بسیاری جاها مورد استفاده است .

فهرست مطالب

فصل اول : پیش نیازهای ریاضی و تعاریف ...................................................................................................................... 1

1-1 مقدمه ............................................................................................................................................................................... 2

1-2 تعا ریف ............................................................................................................................................................................ 3

1-2-1 تابع همبستگی متقابل برای سیگنالهای پریودیک .......................................................................................... 3

1-2-2 تابع خود همبستگی برای سیگنالهای پریودیک .............................................................................................. 4

1-2-3 خواص توابع همبستگی پریودیک گسسته ....................................................................................................... 5

1-3 نامساوی ولچ ................................................................................................................................................................... 6

1-4 نامساوی سید لینکوف ................................................................................................................................................. 6

1-5 تابع همبستگی غیر پریودیک گسسته .................................................................................................................... 7

فصل دوم : معرفی کدهای ماکزیمال و گلد و کازامی ................................................................................................... 8

2-1 مقدمه .............................................................................................................................................................................. 9

2-2 تعریف ........................................................................................................................................................................... 10

2-3 دنباله­های کلاسیک ................................................................................................................................................... 10

2-3-1 دنباله­هایی با طول ماکزیمال .............................................................................................................................. 10

2-3-2 خواص دنباله­های ماکزیمال ................................................................................................................................ 11

2-4 انواع تکنیکهای باند وسیع ....................................................................................................................................... 13

2-4-1 روش دنباله مستقیم (DS) ................................................................................................................................ 13

2-5 کدPN ......................................................................................................................................................................... 14

2-5-1 دنباله PN و پس خور ثبات انتقالی ................................................................................................................. 15

2-5-2 مجموعه دنباله­های ماکزیمال دارای همبستگی ناچیز ................................................................................. 16

2-5-3 بزرگترین مجموعه به هم پیوسته از دنباله­های ماکزیمال .......................................................................... 17

2-6 دنباله گلد ..................................................................................................................................................................... 19

2-7 مجموعه کوچک رشته­های کازامی ........................................................................................................................ 20

2-8 مجموعه بزرگ رشته­های کازامی ........................................................................................................................... 21

فصل سوم : نحوه­ی تولید کدهای ماکزیمال و گلد و کازامی ................................................................................... 22

3-1 تولید کد ماکزیمال .................................................................................................................................................... 23

3-2 تولید کد گلد .............................................................................................................................................................. 28

3-3 تولید کد کازامی ........................................................................................................................................................ 32

فصل چهارم : مروری بر سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد ...................................................................... 36

4-1 مقدمه ........................................................................................................................................................................... 37

4-2 سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد ......................................................................................................... 38

4-3 مزایای سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد ........................................................................................... 40

4-4 نگاهی به مخابرات سیار .......................................................................................................................................... 41

4-5 طریقه­ی مدولاسیون ................................................................................................................................................ 46

4-6 پدیده دور- نزدیک ................................................................................................................................................... 46

4-7 استفاده از شکل موجهای مناسب CDMA ...................................................................................................... 49

4-8 بررسی مساله­ی تداخل بین کاربران ................................................................................................................... 49

فصل پنجم : مراحل و نتایج شبیه سازی ................................................................................................................... 50

5-1 مقدمه ......................................................................................................................................................................... 51

5-2 بررسی کد ماکزیمال در شبیه سازی ................................................................................................................ 52

5-3 بررسی کد گلد در شبیه سازی .......................................................................................................................... 57

5-4 بررسی کد کازامی در شبیه سازی .................................................................................................................... 62

5-5 عملکرد خطای بیت ............................................................................................................................................... 66

شکلها

شکل (1-1) شکل موج گسترش یافته ................................................................................................................................ 5

شکل (1-2) مدار شیفت رجیستر ...................................................................................................................................... 11

شکل (2-2) بلوک دیاگرام یک سیستم DSSS .............................................................................................................. 14

شکل (2-3) بلوک دیاگرام یک فیدبک شیفت رجیستر ................................................................................................... 16

شکل (3-1) چگونگی ترکیب کد ماکزیمال با داده ها ...................................................................................................... 23

شکل (3-2) تولید کد ماکزیمال با استفاده از شیفت رجیستر ........................................................................................ 24

شکل (3-3) تابع همبستگی کد ماکزیمال ....................................................................................................................... 25

شکل (3-4) تابع همبستگی متقابل با طول دنباله31 و تعداد 100 کاربر ................................................................... 26

شکل (3-5) تابع همبستگی متقابل با طول دنباله63 و تعداد 100 کاربر ................................................................... 27

شکل (3-6) نحوه­ی تولید کد گلد ..................................................................................................................................... 28

شکل (3-7) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 31 و تعداد 50 کاربر ....................................... 29

شکل (3-8) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 31 و تعداد 100 کاربر ................................... 30

شکل (3-9) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 63 و تعداد 50 کاربر ...................................... 31

شکل (3-10) نحوه­ی تولید کد کازامی ............................................................................................................................ 32

شکل (3-11) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 31 و k=2 , m=-1 ................................. 33

شکل (3-12) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 31 و k=-1 , m=10 .............................. 34

شکل (3-13) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 31 و k=-4 , m=4 .................................. 35

شکل (4-1) مدل سیستم دستیابی چندگانه تقسیم کد ................................................................................................ 38

شکل (4-2) تقسیم بندی سیستم دستیابی چندگانه تقسیم کد .................................................................................. 39

شکل (4-3) هدف سیستم دستیابی چندگانه تقسیم کد ............................................................................................... 41

شکل (4-4) نمونه­ای از مخابرات سلولی ........................................................................................................................... 42

شکل ( 4-5) مدلهای مختلف سیستمهای چندگانه ....................................................................................................... 45

شکل (4-6) اثر پدیده دور- نزدیک ................................................................................................................................... 47

شکل (5-1) فرستنده CDMA ....................................................................................................................................... 51

شکل (5-2) گیرنده CDMA .......................................................................................................................................... 52

شکل (5-3) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 40 کاربر ............................................................. 53

شکل (5-4) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 40 کاربر ............................................................................... 53

شکل (5-5) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر ............................................... 53

شکل (5-6) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر .......................................... 53

شکل (5-7) نمودار BER برای 40 کاربر کد ماکزیمال ................................................................................................ 54

شکل (5-8) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 80 کاربر ............................................................. 55

شکل (5-9) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 80 کاربر .............................................................................. 55

شکل (5-10) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر ............................................ 55

شکل (5-11) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر ...................................... 55

شکل (5-12) نمودار BER برای 80 کاربر کد ماکزیمال ............................................................................................ 56

شکل (5-13) روش بدست آوردن کد گلد ...................................................................................................................... 57

شکل (5-14) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 40 کاربر .......................................................... 58

شکل (5-15) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 40 کاربر ............................................................................ 58

شکل (5-16) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر ............................................. 58

شکل (5-17) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر ....................................... 58

شکل (5-18) نمودار BER برای 40 کاربر کد گلد ....................................................................................................... 59

شکل (5-19) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 80 کاربر .......................................................... 60

شکل (5-20) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 80 کاربر ............................................................................ 60

شکل (5-21) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر ............................................. 60

شکل (5-22) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر ........................................ 60

شکل (5-23) نمودار BER برای 80 کاربر کد گلد ........................................................................................................ 61

شکل (5-24) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 40 کاربر ........................................................... 62

شکل (5-25) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 40 کاربر ............................................................................. 62

شکل (5-26) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر .............................................. 62

شکل (5-27) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر ........................................ 62

شکل (5-28) نمودار BER برای 40 کاربر کد کازامی ................................................................................................... 63

شکل (5-29) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 80 کاربر ............................................................ 64

شکل (5-30) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 80 کاربر ............................................................................. 64

شکل (5-31) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر ............................................. 64

شکل (5-32) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر ........................................ 64

شکل (5-33) نمودار BER برای 80 کاربر کد کازامی .................................................................................................. 65

شکل (5-34) مقایسه سه کاربر برای کد ماکزیمال ......................................................................................................... 68

شکل (5-35) مقایسه سه کاربر برای کد گلد .................................................................................................................. 69

شکل (5-36) مقایسه سه کاربر برای کد کازامی ............................................................................................................ 70

شکل (5-37) مقایسه سه کد برای 40 کاربر ................................................................................................................. 71

شکل (5-38) مقایسه سه کد برای 80 کاربر ................................................................................................................. 72

جدول (2-1) مقدیری از دنباله­های ماکزیمال ................................................................................................................ 18


نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی