طلا فایل

فروشگاه فایل ، پاورپوینت و...

طلا فایل

فروشگاه فایل ، پاورپوینت و...

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
  • ۰
  • ۰
پروژه طراحی سیستم مکنده غلات
دسته بندی مکانیک
بازدید ها 1
فرمت فایل docx
حجم فایل 1195 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 77
طراحی سیستم مکنده غلات

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
کاربر

پروژه طراحی سیستم مکنده غلات

نمادها:

افت فشار ................................

توان (hp)...................................................................................... p

چگالی .....................................

دبی جرمی مواد .............................

دبی جرمی هوا ..............................

دبی حجمی ................................

دما (R)......................................... T

سرعت هوا.................................. C

طول لوله (in)................................... A

قطر لوله (in)................................... D

فشار ..................................... P

مساحت سطح مقطع (in2)................................................................ A

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

مقدمه وتاریخچه

1-1- مقدمه و تاریخچه : [1]...................... 1

فصل دوم

سیستم های جابجایی پنوماتیکی

2-1- مقدمه: [1]................................. 2

2-2- انعطاف پذیری سیستم: [1].................... 2

2-3- صنایع و مواد: [1] ......................... 3

2-4- طریقه انتقال: [1].......................... 3

2 2-4-1- فاز رقیق:.............................. 4

2-4-2- فاز غلیظ................................ 4

2-4-3- حرکت با سرعت هوا........................ 4

2-4-4- نرخ بارگذاری حجمی....................... 4

فصل سوم

انواع سیستم های انتقال مواد پنوماتیکی

3-1- مقدمه: [1]................................. 5

3-2- سیستم های بسته: [1]........................ 6

3-3- سیستم های باز: [1]......................... 7

3-3-1- سیستم های فشار مثبت..................... 7

3-3-2- سیستم های فشار منفی..................... 8

فصل چهارم

انتقال دسته ای

4-1- مقدمه: [1]................................ 10

4-2- سیستم های نیمه پیوسته: [1]................ 10

4-3- سیستم های ضربانی: [1]..................... 11

فصل پنجم

اهمیت ویژگی های مواد

5-1- مقدمه: [1]................................ 13

5-2- چسبندگی: [1].............................. 13

5-3- قابلیت احتراق: [1]........................ 13

5-4- رطوبت: [1]................................ 13

5-5- سایش و فرسایش: [1]........................ 14

5-6- شکنندگی: [1].............................. 14

5-7- نقطه ذوب پایین: [1]....................... 15

5-8- پرتوزایی: [1]............................. 15

فصل ششم

اجزاء سیستم

6-1- مقدمه: [1]................................ 16

6-2- تامین کردن هوا: [1]....................... 16

6-2-1- انواع سیستم های حرکت دهند ی هوا........ 16

6-2-1-1- فن ها............................... 18

6-2-1-2- دمنده های احیا کننده................ 18

6-2-2- مشخصات سیستم های راه اندازی هوا........ 18

6-2-2-1- دمنده، کمپرسورها.................... 19

6-2-2-1-1- فشار برای کمپرسور............... 19

6-2-2-1-2- نرخ دبی حجمی جریان.............. 19

6-2-2-2- مکنده و پمپ های وکیون............... 20

6-2-2-2-1- وکیوم (فشار منفی)............... 20

6-2-2-2-2- نرخ دبی حجمی ................... 21

6-2-3- قدرت مورد نیاز......................... 21

6-3- خطوط لوله: [1]............................ 23

6-3-1- ضخامت دیواره........................... 23

6-3-2- جنس لوله ها............................ 24

6-3-2-1- بهداشت.............................. 24

6-3-2-2- لوله های پلاستیکی.................... 25

6-3-2-3- سایش سطوح........................... 25

6-3-3- سطح تمام شده .......................... 25

6-3-4- خمها................................... 26

فصل هفتم

جریان گاز- جامد

7-1- مقدمه: [1]............................... 28

7-2- قطر داخلی لوله: [1]...................... 28

7-3- فاصله انتقال: [1]........................ 28

7-4- فشار قابل دسترسی: [1].................... 29

7-5- سرعت هوای منتقل شده: [1]................. 29

7-6- خصوصیات مواد: [1]........................ 30

فصل هشتم

مشخصات انتقال مواد

8-1- مقدمه: [1]................................ 31

8-2- سرعت انتقال: [1].......................... 31

8-3- نرخ بارگیری یکنواخت:[1]................. 32

8-4- تاثیر قطر داخلی لوله: [1]................. 33

فصل نهم

شرایط لازم برای هوا

9-1- مقدمه: [1]................................ 36

9-2- فشار موجود: [1]........................... 36

9-3- دبی حجمی: [1]............................. 38

9-4- تاثیر سرعت: [1]........................... 38

9-5- اثرات تراکم پذیری: [1].................... 39

9-5-1- سرعت انتقال هوا........................ 40

9-5-2- تاثیرات مواد........................... 40

9-6- دبی حجمی: [1]............................. 41

9-6-1- ادامه فرمولها.......................... 41

9-6-2- تاثیرقطر داخلی لوله.................... 42

9-6-3- قانون گاز ایده آل...................... 43

9-6-4- تاثیرات فشار........................... 45

9-6-5- تاثیرات سیستم.......................... 46

9-7- تعیین سرعت: [1]........................... 48

9-7-1- روابط عملکرد........................... 48

9-8- تاثیرات ارتفاع: [1]....................... 48

9-8-1- فشار اتمسفری........................... 49

فصل دهم

افت فشار

10-1- مقدمه: [1]............................... 50

10-2- افت فشار لوله: [1]....................... 50

10-2-1- پارامترهای جریان و ویژگی های آنها..... 51

10-2-1-1- سرعت هوا........................... 51

10-2-1-2- چگالی هوا.......................... 51

10-2-1-3- ویسکوزیته هوا...................... 52

10-2-1-4- ضریب اصطکاک........................ 52

10-2-2- روابط افت فشار....................... 52

10-2-2-1- خطوط لوله صاف...................... 52

10-2-2-2- تاثیرات قطر داخلی لوله............. 54

10-2-2-3- خمها............................... 54

10-2-3- تاثیرات دبی هوا...................... 56

10-2-4- تاثیرات طول لوله..................... 56

10-2-5- ترکیب های دیگر خط لوله............... 57

10-2-6- افت فشار کلی......................... 58

10-3- افت فشار مربوط به هوا: [1]............... 59

فصل یازدهم

طراحی سیستم

11-1- مقدمه: [نگارندگان]....................... 60

11-2- محاسبه سرعت هوای انتخابی با توجه به وزن مخصوص: [نگارندگان]............................................... 61

11-3- فشار مورد نیاز: [نگارندگان].............. 63

11-4- انتخاب مکنده و توان مورد نیاز: [نگارندگان] 63

11-5- انتخاب لوله: [نگارندگان]................. 65

11-6- افت طولی عرضی: [نگارندگان]............... 67

11-6-1- افت طولی............................. 67

11-6-2- افت موضعی............................ 68

11-6-3- طول معادل............................ 69

فصل دوازدهم

نتیجه گیری، پیشنهادات

12-1- مقدمه: [نگارندگان]....................... 71

12-2- نتایج: [نگارندگان]....................... 71

12-3- بررسی نتایج: [نگارندگان]................. 71

12-4- پیشنهادات: [نگارندگان]................... 72

پیوست

1- کاتالوگ کمپرسور از شرکت Sullivan Palatek........ 73

منابع.......................................... 74
فهرست شکلها

فصل سوم

3-1- انواع سیستم های اتصال پنوماتیکی: [1]....... 5

3-2- یک چرخه بسته از سیستم های جابجایی پنوماتیکی: [1] 6

3-3- سیستم جابجایی سیستم های مثبت: [1].......... 7

3-4- سیستم جابه جایی با فشار منفی: [1].......... 8

3-5- سیستم انتقال فشار منفی (وکیوم)از انبار: [1] 9

فصل چهارم

4-1- نوع سیستم جابه جایی با تانکر دمنده: [1]... 11

4-2- سیستم ضربانی: [1]........................ 11

4-3- طرحی از یک نوع سیستم توپی تنها: [1]...... 12

فصل ششم

6-1- رده بندی حرکت دهنده های هوا: [1]......... 17

6-2- بازه تقریبی از عملکرد حرکت دهنده ی هو: [1] 17

6-3- ورودی و خروجی برای کمپرسور: [1].......... 19

6-4- بعضی از انواع خمها درسیستم های انتقال مواد پنوماتیکی: [1]............................................... 26

فصل هشتم

8-1- تاثیر فشار تغذیه هوا و فاصله در بارگذاری در سیستم های فشار پایین: [1]..................................... 34

8-2- تاثیر فشار تغذیه هوا و فاصله در بارگذاری در سیستم های فشار بالا: [1]...................................... 34

فصل نهم

9-1- پارامترهای متناسب با نرخ تراکم و نرخ دبی جریان: [1] 38

فصل دهم

10-1- ضریب هد برای چند شکل مختلف: [1].......... 58

نمودارها

فصل ششم

6-1- فشار دبی حجمی هوای انتقال یافته و توان کمپرسور: [1] 20

6-2- توان تفریبی مورد نیاز برای کمپرسور در سیستم های فشار

پایین: [1]..................................... 22

6-3- مشخصات یک کمپرسور حلزونی: [1]............. 22

فصل نهم

9-1- تاثیر سرعت هوا بر دبی حجمی جریان: [1]..... 42

9-2- تاثیر فشار هوا بر روی دبی حجمی جریان در سیستم های فشار

پایین: [1]..................................... 45

9-3- تاثیر فشار بر دبی حجمی جریان در سیستم های فشار بالا: [1] 45

9-4- تاثیر فشار بر دبی حجمی جریان در سیستم های فشار منفی: [1] 46

9-5- تاثیر ارتفاع بر روی مقدار فشار اتمسفریک محلی: [1] 48

فصل دهم

10-1- تاثیر قطر داخلی لوله بر افت فشار خالی: [1] 54

10-2- ضریب برای خمهای :[1]................... 55

10-3- ضریب هد برای خمهای شعاعی: [1]............ 55

10-4- ضریب هد برای خمهای زاویه تیز: [1]........ 56

10-5- تاثیر قطر لوله و دبی حجمی جریان بر افت فشار: [1] 57

10-6- ضریب هد برای مقاطع گسترش یافته لوله: [1]. 58

فهرست جداول

6-1- قطر لوله و ضخامت دیواره برای لوله با قطر اسمی 4 in : [1] 25


نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی