طلا فایل

فروشگاه فایل ، پاورپوینت و...

طلا فایل

فروشگاه فایل ، پاورپوینت و...

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
  • ۰
  • ۰
 جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی , دانلود جزوه آمار توصیفی و استنباطی ,جزوه آمار توصیفی و استنباطی دانلود آمار توصیفی و استنباطی دانلود جزوه فروشگاه اینترنتی کسب درآمد اینترنتی  ,همکاری در فروش فایل سیستم فروشگاه دهی کارافرینی کسب و کار پروژه پژوهش پایان نامه جزوه مقاله ,تحقیق دانلود پروژه دانلود پژوهش دانلود پایان نامه دانلود جزوه دانلود مقاله دانلود تحقیق
دانلود جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی
فرمت فایل: pdf 
حجم فایل: 3691 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 296 

قیمت فایل: 5,900 تومان

برای دانلود و توضیحات و خرید فایل در سایت  اصلی فروشنده فایل پایین کلیک نمایید:

خرید

جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی


جزوه  آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مشاوره ویژه کنکور سال 95  به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول : آمار توصیفی 

کلمه «statistics» که به فارسی آن را «آمار» ترجمه کرده اند در اغلب زبانها به دو معنی به کار میرود: 

الف) به معنی ارقام و اعداد واقعی یا تقریبی درباره اموری از قبیل زاد و مرگ، طلاق و ازدواج، تصادفات راننـدگی، میـزان

محصولات کشاورزی و صنعتی و ... . 

ب) به معنی روشهایی برای جمعآوری، تنظیم و تجزیه و تحلیل اطلاعات عددی درباره موضوعی. 

این دو مفهوم با هم ارتباط دارند، در این فصل بیشتر به قسمت ف«ال » که اغلب آمار توصیفی نامیـده مـیشـود خـواهیم

پرداخت. بهطور کلی در بحث آمار توصیفی به سه قسمت عمدة: 1ـ مفاهیم اولیه 2ــ مشـخص کننـدههـای مرکـزی 3ــ

مشخصکنند ههای پراکندگی 4ـ مشخصکنندههای نسبی پراکندگی می . پردازیم 

مفاهیم اولیه 

علم آمار: به مجموعهای از روشها و مراحل مختلف که برای جمعآوری اطلاعات اولیـه، دسـ تهبنـدی دادههـا و تجزیـه و

تحلیل آنها و در نهایت تفسیر آن ها بهکار میرود علم آمار میگوییم. علم آمار به دو بخش تقسیم می : شود 

1ـ آمار توصیفی: قسمتی از روشهای آماری است که شامل جمع آوری اطلاعات، دسته بندی آنها و در انتها نمایش ایـن

داده ها . میباشد 

2ـ آمار استنباطی: قسمتی از روشهای آماری است که در آن اطلاعات بهدست آمده از آمار توصـیفی را مـورد تجزیـه و

تحلیل قرار میدهند و نتایج حاصل از آن را به کل یا قسمتی از جامعه تعمیم . میدهند 

جمعیت (جامعه آماری): مجموعه تمام عناصری که حداقل دارای یک ویژگی مشترک هستند و در یک زمان مشخص یـا

موقعیت مناسب، مورد توجه قرار میگیرند را جمعیت یا جامعه آماری . میگوییم 

جامعه دانشجویان رشته کامپیوتر یا مجموعه دانشجویان رشته حسابداری در مقطع کاردانی یا وزن تمامی نوزادانی کـه از

این لحظه به بعد در بیمارستانهای ایران متولد میشوند یا تمامی نقاط درون یک دایره و ... همگی معـرف یـک جامعـه

آماری میباشند. 

جامعه آماری به دو دسته تقسیم : میشود 

1ـ جامعه متناهی: جامعهای که تعداد عناصر آن محدود باشد جامعه متناهی نامیده . میشو

2 ـ جامعه نامتناهی: جامعهای که تعداد عناصر آن نامحدود باشد جامعه نامتناهی نامیده مـیشـود و خـود بـه دو دسـته: 

جامعه نامتناهی شمارشپذیر و جامعه نامتناهی شمارشناپذیر تقسیم . میشود 

تذکر: اگر جامعهای متناهی باشد، تعداد عناصر آن را اندازه یا حجم جامعه میگوییم و با حرف N نشان . میدهیم 

مجموعه دانشجویان رشتههای حسابداری و کامپیوتر یک جامعه متناهی است، مجموعه وزن تمامی نـوزادانی کـه از ایـن

لحظه به بعد در بیمارستانهای ایران متولد میشوند یک جامعه نامتناهی شمارشپذیر و مجموعه تمامی نقاط درون یک

دایره یک جامعه نامتناهی شمارشناپذیر میباشد. 

نمونه سوالات تستی فصل نهم 

1 - تحلیل یک طرفه واریانس چه موقع مناسب است؟ 

1 )زمانی که میانگین معلوم است . 2)زمانی که متغیر مستقل مشخص است. 

3 ) زمانی که متغیر مستقل مشخص نیست. 4) زمانی که متغیر وابسته جنسیت است. 

2 - نسبت Fدر تحلیل واریانس زمانی که 4 باشد و احتمالF 600/. باشد را تفسیر کنید 

1 ) فرضیه صفر به احتمال 6 در هزار مورد تحلیل واریانس قرار میگیرد. 

 6 2) از مورد در هزار میتوان به توزیع دادهها اعتماد کرد. 

3) اگر فرضیه صفر صحیح میبود به احتمال 6 در f 1000 را معادل 4 یا بیشتر میدیدیم. 

4) متغیرهای مورد استفاده دارای ارزشهای کیفیاند که چنین نسبتی ازf به دست آمده است. 

3 - بزرگتر شدن مقدار Fناشی از چیست؟ 

1) بزرگتر شدن واریانس کل 

 2) کوچکتر شدن واریانس کل 

3) بزرگتر شدن واریانس بین گروهها نسبت به واریانس داخل گروهها 

4) کوچکتر شدن واریانس بین گروهها نسبت به واریانس داخل گروهها 

4 - محققی میخواهد فرضیه:« متوسط سن ابتلا به اضطراب کمتر از متوسط سنی ابتلا به افسـردگی

میباشد» را مورد آزمون قرار دهد، کدامیک از آزمونهای زیر لازم است انجام شود؟ 

1) مقایسه دو نسبت مستقل 2) مقایسه دو میانگین مستقل 

3)مقایسه میانگین و انحراف معیار 4) مقایسه و میانگین همبسته 

5 - محققی میخواهد نسبت دانشجویان دختر و پسر را در دانشـکده علـوم اجتمـاعی بـا همـین

نسبت در کل دانشگاه مقایسه کند آزمون آماری مناسب چه میباشد؟ 

pearson همبستگی ضریب (2 T-Testآزمون (1

3) مجذور خی(کی دو4 (X2) آنالیز واریانسی(Anova) 

پاسخنامه سوالات تستی 

1 - گزینه . 2 صحیح است 

تحلیل واریانس به دو دسته تقسیم میشود: 

1. تحلیل واریانس یک طرفه(one- way) 

2. تحلیل واریانس دو طرفه(two-way) 

تحلیل واریانس یک طرفه روشی است به منظور آزمون معنا دار بودن تفاوت بین میانگینها، هنگامی کـه فقـط

یک متغیر مستقل دستکاری میشود، و طی آن اثر یک متغیر مستقل روی متغیـر وابسـته مـورد بررسـی قـرار

میگیرد. به عبارت دیگر در این نوع تحلیل واریانس یک متغیر مستقل و یک متغیر وابسته وجود دارد.

2 - گزینه . 3 صحیح است 

3 - گزینه . 2 صحیح است 


میانگین واریانس بین گروههاR Msb 

 میانگین واریانس درون گروههاR Msw 

با توجه به فورمول مذکور، بزرگتر شدن مقدار F ناشی از بزرگتر شدن واریانس بین گروهها، نسبت به واریـانس

درون گروههاست. 

4 - گزینه . 4 صحیح است 

نمونه های همبسته در طرحهای پژوهش زیر به کار برده میشوند: 

1. اندازهگیری مکرر: در این نوع طرح برای هر یک از آزمودنیها در نمونه مورد مطالعه دو بار اندازهگیری مـی-

شود. 

2. طرح جفتهای همتراز شده: در این نوع پژوهش آزمودنیهای هر دو نمونه براساس یک یا چند متغیر که بـا

متغیر وابسته یا متغیر ملاک رابطه دارند، همتراز میشوند 

(Msb) F

(Msw)

=«294» آمار توصیفی و استنباطی 

5 - گزینه . 3 صحیح است 

آزمون خی دو، برای محاسبه رابطه معنیدار نسبتها و درصدها در سطح سنجش اسمی بکار مـیرود، در ایـن

سوال جنسیت در سطح اسمی است 


فهرست مطالب 


بخش اول: آمار توصیفی 

فصل اول : آمار توصیفی ................................................................................................ ......... 13

مفاهیم اولیه ..............................................................................................................................13

دسته بندی دادهها و جدول توزیع فراوانی...............................................................................................18

انواع فراوانی...............................................................................................................................22

نمودارهای فراوانی و تحلیل داده ها ................................................................................................ ......27

مشخص کننده های مرکزی................................................................................................ ...............34

نکات مهم در ارتباط با میانگین حسابی................................................................................................ .37

میانه................................................................................................................................ .......47

نکات مهم در ارتباط با میانه ................................................................................................ .............52

مد (نما) ................................................................................................................................ ...53

نکات مهم در ارتباط با مد یا نما ................................................................................................ .........56

مقایسه بین میانگین، میانه و مد................................................................................................ .........57

چندکها................................................................................................................................ ..5

پاسخنامه تست یها فصل ششم ................................................................................................ .......206

آزمون خودسنجی فصل ششم ................................................................................................ .......208

پاسخنامه آزمون خودسنجی فصل ششم...............................................................................................217

نمونه سوالات تستی فصل نهم.............................................................................................. 288

پاسخنامه سوالات تستی................................................................................................ ..... 293

نوع فایل:Pdf

 سایز: 3.60mb

تعداد صفحه:296

قیمت فایل: 5,900 تومان

برای دانلود و توضیحات و خرید فایل در سایت  اصلی فروشنده فایل پایین کلیک نمایید:

خرید

دانلود جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی , دانلود جزوه آمار توصیفی و استنباطی ,جزوه آمار توصیفی و استنباطی دانلود آمار توصیفی و استنباطی دانلود جزوه فروشگاه اینترنتی کسب درآمد اینترنتی  ,همکاری در فروش فایل سیستم فروشگاه دهی کارافرینی کسب و کار پروژه پژوهش پایان نامه جزوه مقاله ,تحقیق دانلود پروژه دانلود پژوهش دانلود پایان نامه دانلود جزوه دانلود مقاله دانلود تحقیق

جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی

clickpars.filenab.com/product-58523-moshavereh.aspx
Translate this page
دانلود جزوه آمار توصیفی و استنباطی جزوهآمار توصیفی و استنباطی دانلود آمار توصیفی و استنباطی دانلود جزوه فروشگاه اینترنتی کسب درآمد اینترنتی همکاری در ...

جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی ...

file.takhfifestan.com/جزوه-آمار-توصیفی-و-استنباطی-مجموعه-علو/
Translate this page
Feb 3, 2017 - جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی .... fileshopping.ir/دانلود-رایگان-جزوه-آمار-توصیفی-و-استنب/ Cachedجزوه آمار ...

دانلود جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی ...

filejunab.persianblog.ir/post/16/
Translate this page
Dec 21, 2016 - جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی. جزوه آمار توصیفی و استنباطی که با فرمت پی دی اف در 296 صفحه آماده شده است ...

جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی - مرکز ...

searchcenter.ir › علوم انسانی
Translate this page
جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی. 1 هفته ago علوم انسانی ارسال دیدگاه 3 بازدید ... دانلود مقاله دوپینگ در ورزش. 5 ساعت ago. 390727 ...

جزوه آمار توصیفی استنباطی مجموعه علوم تربیتی روانشناسی | جستجو ...

www.lox-download.ir/.../جزوه+آمار+توصیفی+استنباطی+مجموعه+ع...
Translate this page
جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی ... دانلود پاورپوینت اندازه گیری وسنجش در علوم تربیتی فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۳۱۸ ...

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی