طلا فایل

فروشگاه فایل ، پاورپوینت و...

طلا فایل

فروشگاه فایل ، پاورپوینت و...

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «طراحی سیستم مکنده غلات» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰
پروژه طراحی سیستم مکنده غلات
دسته بندی مکانیک
بازدید ها 1
فرمت فایل docx
حجم فایل 1195 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 77
طراحی سیستم مکنده غلات

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
کاربر

پروژه طراحی سیستم مکنده غلات

نمادها:

افت فشار ................................

توان (hp)...................................................................................... p

چگالی .....................................

دبی جرمی مواد .............................

دبی جرمی هوا ..............................

دبی حجمی ................................

دما (R)......................................... T

سرعت هوا.................................. C

طول لوله (in)................................... A

قطر لوله (in)................................... D

فشار ..................................... P

مساحت سطح مقطع (in2)................................................................ A

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

مقدمه وتاریخچه

1-1- مقدمه و تاریخچه : [1]...................... 1

فصل دوم

سیستم های جابجایی پنوماتیکی

2-1- مقدمه: [1]................................. 2

2-2- انعطاف پذیری سیستم: [1].................... 2

2-3- صنایع و مواد: [1] ......................... 3

2-4- طریقه انتقال: [1].......................... 3

2 2-4-1- فاز رقیق:.............................. 4

2-4-2- فاز غلیظ................................ 4

2-4-3- حرکت با سرعت هوا........................ 4

2-4-4- نرخ بارگذاری حجمی....................... 4

فصل سوم

انواع سیستم های انتقال مواد پنوماتیکی

3-1- مقدمه: [1]................................. 5

3-2- سیستم های بسته: [1]........................ 6

3-3- سیستم های باز: [1]......................... 7

3-3-1- سیستم های فشار مثبت..................... 7

3-3-2- سیستم های فشار منفی..................... 8

فصل چهارم

انتقال دسته ای

4-1- مقدمه: [1]................................ 10

4-2- سیستم های نیمه پیوسته: [1]................ 10

4-3- سیستم های ضربانی: [1]..................... 11

فصل پنجم

اهمیت ویژگی های مواد

5-1- مقدمه: [1]................................ 13

5-2- چسبندگی: [1].............................. 13

5-3- قابلیت احتراق: [1]........................ 13

5-4- رطوبت: [1]................................ 13

5-5- سایش و فرسایش: [1]........................ 14

5-6- شکنندگی: [1].............................. 14

5-7- نقطه ذوب پایین: [1]....................... 15

5-8- پرتوزایی: [1]............................. 15

فصل ششم

اجزاء سیستم

6-1- مقدمه: [1]................................ 16

6-2- تامین کردن هوا: [1]....................... 16

6-2-1- انواع سیستم های حرکت دهند ی هوا........ 16

6-2-1-1- فن ها............................... 18

6-2-1-2- دمنده های احیا کننده................ 18

6-2-2- مشخصات سیستم های راه اندازی هوا........ 18

6-2-2-1- دمنده، کمپرسورها.................... 19

6-2-2-1-1- فشار برای کمپرسور............... 19

6-2-2-1-2- نرخ دبی حجمی جریان.............. 19

6-2-2-2- مکنده و پمپ های وکیون............... 20

6-2-2-2-1- وکیوم (فشار منفی)............... 20

6-2-2-2-2- نرخ دبی حجمی ................... 21

6-2-3- قدرت مورد نیاز......................... 21

6-3- خطوط لوله: [1]............................ 23

6-3-1- ضخامت دیواره........................... 23

6-3-2- جنس لوله ها............................ 24

6-3-2-1- بهداشت.............................. 24

6-3-2-2- لوله های پلاستیکی.................... 25

6-3-2-3- سایش سطوح........................... 25

6-3-3- سطح تمام شده .......................... 25

6-3-4- خمها................................... 26

فصل هفتم

جریان گاز- جامد

7-1- مقدمه: [1]............................... 28

7-2- قطر داخلی لوله: [1]...................... 28

7-3- فاصله انتقال: [1]........................ 28

7-4- فشار قابل دسترسی: [1].................... 29

7-5- سرعت هوای منتقل شده: [1]................. 29

7-6- خصوصیات مواد: [1]........................ 30

فصل هشتم

مشخصات انتقال مواد

8-1- مقدمه: [1]................................ 31

8-2- سرعت انتقال: [1].......................... 31

8-3- نرخ بارگیری یکنواخت:[1]................. 32

8-4- تاثیر قطر داخلی لوله: [1]................. 33

فصل نهم

شرایط لازم برای هوا

9-1- مقدمه: [1]................................ 36

9-2- فشار موجود: [1]........................... 36

9-3- دبی حجمی: [1]............................. 38

9-4- تاثیر سرعت: [1]........................... 38

9-5- اثرات تراکم پذیری: [1].................... 39

9-5-1- سرعت انتقال هوا........................ 40

9-5-2- تاثیرات مواد........................... 40

9-6- دبی حجمی: [1]............................. 41

9-6-1- ادامه فرمولها.......................... 41

9-6-2- تاثیرقطر داخلی لوله.................... 42

9-6-3- قانون گاز ایده آل...................... 43

9-6-4- تاثیرات فشار........................... 45

9-6-5- تاثیرات سیستم.......................... 46

9-7- تعیین سرعت: [1]........................... 48

9-7-1- روابط عملکرد........................... 48

9-8- تاثیرات ارتفاع: [1]....................... 48

9-8-1- فشار اتمسفری........................... 49

فصل دهم

افت فشار

10-1- مقدمه: [1]............................... 50

10-2- افت فشار لوله: [1]....................... 50

10-2-1- پارامترهای جریان و ویژگی های آنها..... 51

10-2-1-1- سرعت هوا........................... 51

10-2-1-2- چگالی هوا.......................... 51

10-2-1-3- ویسکوزیته هوا...................... 52

10-2-1-4- ضریب اصطکاک........................ 52

10-2-2- روابط افت فشار....................... 52

10-2-2-1- خطوط لوله صاف...................... 52

10-2-2-2- تاثیرات قطر داخلی لوله............. 54

10-2-2-3- خمها............................... 54

10-2-3- تاثیرات دبی هوا...................... 56

10-2-4- تاثیرات طول لوله..................... 56

10-2-5- ترکیب های دیگر خط لوله............... 57

10-2-6- افت فشار کلی......................... 58

10-3- افت فشار مربوط به هوا: [1]............... 59

فصل یازدهم

طراحی سیستم

11-1- مقدمه: [نگارندگان]....................... 60

11-2- محاسبه سرعت هوای انتخابی با توجه به وزن مخصوص: [نگارندگان]............................................... 61

11-3- فشار مورد نیاز: [نگارندگان].............. 63

11-4- انتخاب مکنده و توان مورد نیاز: [نگارندگان] 63

11-5- انتخاب لوله: [نگارندگان]................. 65

11-6- افت طولی عرضی: [نگارندگان]............... 67

11-6-1- افت طولی............................. 67

11-6-2- افت موضعی............................ 68

11-6-3- طول معادل............................ 69

فصل دوازدهم

نتیجه گیری، پیشنهادات

12-1- مقدمه: [نگارندگان]....................... 71

12-2- نتایج: [نگارندگان]....................... 71

12-3- بررسی نتایج: [نگارندگان]................. 71

12-4- پیشنهادات: [نگارندگان]................... 72

پیوست

1- کاتالوگ کمپرسور از شرکت Sullivan Palatek........ 73

منابع.......................................... 74
فهرست شکلها

فصل سوم

3-1- انواع سیستم های اتصال پنوماتیکی: [1]....... 5

3-2- یک چرخه بسته از سیستم های جابجایی پنوماتیکی: [1] 6

3-3- سیستم جابجایی سیستم های مثبت: [1].......... 7

3-4- سیستم جابه جایی با فشار منفی: [1].......... 8

3-5- سیستم انتقال فشار منفی (وکیوم)از انبار: [1] 9

فصل چهارم

4-1- نوع سیستم جابه جایی با تانکر دمنده: [1]... 11

4-2- سیستم ضربانی: [1]........................ 11

4-3- طرحی از یک نوع سیستم توپی تنها: [1]...... 12

فصل ششم

6-1- رده بندی حرکت دهنده های هوا: [1]......... 17

6-2- بازه تقریبی از عملکرد حرکت دهنده ی هو: [1] 17

6-3- ورودی و خروجی برای کمپرسور: [1].......... 19

6-4- بعضی از انواع خمها درسیستم های انتقال مواد پنوماتیکی: [1]............................................... 26

فصل هشتم

8-1- تاثیر فشار تغذیه هوا و فاصله در بارگذاری در سیستم های فشار پایین: [1]..................................... 34

8-2- تاثیر فشار تغذیه هوا و فاصله در بارگذاری در سیستم های فشار بالا: [1]...................................... 34

فصل نهم

9-1- پارامترهای متناسب با نرخ تراکم و نرخ دبی جریان: [1] 38

فصل دهم

10-1- ضریب هد برای چند شکل مختلف: [1].......... 58

نمودارها

فصل ششم

6-1- فشار دبی حجمی هوای انتقال یافته و توان کمپرسور: [1] 20

6-2- توان تفریبی مورد نیاز برای کمپرسور در سیستم های فشار

پایین: [1]..................................... 22

6-3- مشخصات یک کمپرسور حلزونی: [1]............. 22

فصل نهم

9-1- تاثیر سرعت هوا بر دبی حجمی جریان: [1]..... 42

9-2- تاثیر فشار هوا بر روی دبی حجمی جریان در سیستم های فشار

پایین: [1]..................................... 45

9-3- تاثیر فشار بر دبی حجمی جریان در سیستم های فشار بالا: [1] 45

9-4- تاثیر فشار بر دبی حجمی جریان در سیستم های فشار منفی: [1] 46

9-5- تاثیر ارتفاع بر روی مقدار فشار اتمسفریک محلی: [1] 48

فصل دهم

10-1- تاثیر قطر داخلی لوله بر افت فشار خالی: [1] 54

10-2- ضریب برای خمهای :[1]................... 55

10-3- ضریب هد برای خمهای شعاعی: [1]............ 55

10-4- ضریب هد برای خمهای زاویه تیز: [1]........ 56

10-5- تاثیر قطر لوله و دبی حجمی جریان بر افت فشار: [1] 57

10-6- ضریب هد برای مقاطع گسترش یافته لوله: [1]. 58

فهرست جداول

6-1- قطر لوله و ضخامت دیواره برای لوله با قطر اسمی 4 in : [1] 25